EAS AdvantEdge Carb Control, French Vanilla
4/11 oz shakes