Band Aids, Multipack

Flexible Fabric, Tough Strips: Waterproof, & Tough Strips